OCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Ciutat Mosaic Territorial I Teoria

Teoria

Documentació i Recursos

Què és la CMT?

LA CIUTAT_MOSAIC_TERRITORIAL, UN MODEL PER INTERPRETAR I INTERVENIR EN ELS TERRITORIS CONTEMPORANIS

FUSIO DE CIUTATS

Fusió de ciutats i els seus models exness de planificació © Xavier Matilla.

 
El projecte dels territoris contemporanis, un projecte territorial renovat que fomenti la contenció urbana, l’articulació dels fragments urbans, i l’adequació de les distintes formes de ciutat en un nou sistema d’organització, físic i funcional, que respongui a un model de “ciutat mosaic territorial”. És a dir, una estructura alhora morfològica i ambiental, que afavoreixi l’adaptació mútua ecològica i la coevolució dels ecosistemes urbans naturals en interacció, basada en un mosaic articulat de peces urbanes i de la matriu biofísica del territori equilibrat ambientalment. Aquesta, es pot aconseguir, d’entrada, definint i construint límits a les ciutats, creant fronteres ben delimitades entre l’urbà i el rural, i en la potenciació dels valors de proximitat entre les necessitats de les persones i els dispositius urbans que faciliten els serveis: treball, oci, salut i cultura. I cal reutilitzar, o sigui, rehabilitar i reciclar els teixits obsolets o infrautilitzats.Amb criteris d’un renovat urbanisme ambientalista que ha de preservar sine die els espais d’extrema qualitat ambiental, i afavorir la superposició d’usos i els espais mixtes, ha d’articular les vores. Cal projectar i gestionar adequadament les zones de transició urbanes, gestionar la riquesa en biodiversitat de les peces de gran qualitat que formen part dels mosaics existents en els espais territorials d’escala regional, i recuperar la qualitat exness brokers dels marges en els perímetres i els intersticis metropolitans.

Usant el paisatge com una eina de mediació social per a la gestió de les transformacions, ja que quan projectem transformacions territorials ens adonem que s’obren nous paisatges. El projecte de paisatge és doncs una eina, una mediació cultural que facilita la visió crítica sobre l’abús del territori i la definició de nous criteris d’ús. Reciclar els territoris maltractats de les perifèries metropolitanes suposa generar una factoria de paisatges que, a més de noves formes i espais, permetrà que aflorin noves actituds ètiques dels ciutadans que els habiten. Tots en volem, de qualitat de vida, i el paisatge on vivim és una peça determinant per assolir-la.

Carles Llop Torné